Seminar luận án tiến sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt cho cho NCS. Nguyễn Văn Tiến

Thực kế hoạch tổ chức Seminar cho nghiên cứu sinh. Ngày 16/01/2024, Bộ môn Kết cấu – Vật liệu và nhóm Nghiên cứu cứu mạnh Cơ học vật liệu và Kết cấu tiên tiến tổ chức Seminar cho NCS. Nguyễn Văn Tiến với đề tài luận án “Ổn định và động lực của kết cấu công trình dạng tấm vỏ nanocomposite có tính tới các biện pháp tăng cứng”. Tập thể hướng dẫn gồm PGS.TS. Vũ Hoài Nam, TS. Nguyễn Minh Khoa.

Tham dự Seminar có GS.TSKH. Đào Huy Bích, GS.TS. Trần Văn Liên, GS.TS. Trần Minh Tú, GS.TS. Nguyễn Đình Kiên, PGS.TS. Trần Hữu Quốc, PGS.TS. Hoàng Văn Tùng, PGS.TS. Lê Khả Hòa, … và nhiều nhà khoa học đến từ các trường đại học, các viện nghiên cứu. Sau khi NCS trình bày nội dung luận án, các thành viên trong hội đồng đã đóng góp ý kiến để NCS hoàn thiện luận án với chất lượng cao nhất, đáp ứng yêu cầu đối với luận án tiến sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt.

Sau đây là một số hình ảnh:


Các tập tin đính kèm: