Cơ cấu tổ chức

Trưởng phòng: TS. Trần Thanh An
  • Phụ trách chung các mặt liên quan đến đào tạo Sau đại học;
  • Xây dựng định mức chi tiêu nội bộ liên quan đến đào tạo Sau đại học và quy chế đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.

Email: antt@utt.edu.vn

Điện thoại: (024)-32222865

 

Các chuyên viên đảm trách mảng chuyên môn:

Nội dung công việc CB phụ trách
1. Phụ trách công tác tuyển sinh sau đại học (thông báo tuyển sinh, thu hồ sơ, thi tuyển sinh, công nhận trúng tuyển, thành lập lớp, khai giảng….)

2. Giải quyết thủ tục dừng học, thôi học;

3. Đôn đốc kiểm tra việc thực hiện giờ giấc của giảng viên và học viên;

4. Giải quyết công văn

5. Phụ trách trang Web;

6. Tham gia hướng dẫn đồ án tốt nghiệp, giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

7. Công tác khác.

Phan Huy Thục
Email: huythuc.phan@utt.edu.vn
1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng đề án mở ngành thạc sĩ, tiến sĩ;

2. Đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện giao, nhận,thực hiên đề tài luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ đảm bảo tiến độ; đôn đốc học viên hoàn chỉnh các thủ tục trước và sau bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ; giải quyết các thủ tục công nhận và trao bằng tốt nghiệp.

3. Xây dựng kế hoạch đào tạo và giám sát việc thực hiện đảm bảo tiến độ;

4. Quản lý công tác thi kết thúc học phần, đề thi, điểm thi và kết quả học tập của học viên, NCS;

5. Quản lý hồ sơ đào tạo sau đại học;

6. Hợp đồng, thanh toán cho giảng viên thỉnh giảng và cơ hữu;

7. Tham gia hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

8. Công tác khác.

Đỗ Thanh Long
Email: longdt@utt.edu.vn 
1. Xây dựng phương án, kế hoạch phát triển bền vững về mô hình và quy mô đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ;

2. Phối hợp với Phòng KHCN và HTQT xây dựng chiến lược phát triển đào tạo và hợp tác quốc tế; lập kế hoạch hợp tác, trao đổi quốc tế về đào tạo sau đại học; tìm các đối tác quốc tế trong đào tạo sau đại học;

3. Tham gia quản lý đào tạo sau đại học và xây dựng website của Phòng;

4. Tham gia hướng dẫn tốt nghiệp, giảng dạy, nghiên cứu khoa học;

5. Công tác khác

Trương Thị Mỹ Thanh
Email: thanhttm@utt.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *